Weryfikacja plików

Weryfikacja przesłanych plików
 
Przed przystąpieniem do realizacji zlecania, wszystkie wpływające do nas pliki sprawdzane są dwuetapowo. Wstępną weryfikację przeprowadza automatyczny program weryfikujący poprawność techniczną projektu. Następnie pliki sprawdzane są bezpłatnie przez naszych pracowników. W ten sposób udaje nam się wyeliminować większość potencjalnych problemów technicznych. Należy jednak pamiętać że obowiązek prawidłowego przygotowania pliku zawsze należy do Państwa. Prosimy przed wysłaniem pliku o dokładne sprawdzenie jego poprawności. Odrzucenie pliku powoduje konieczność poprawienia projektu i wydłuża termin wykonania zlecenia o czas potrzebny na poprawę projektu i jego ponowne załadowanie do systemu.W przypadku wykrycia problemów nasi pracownicy ustawiają status zamówienia „błąd pliku”. Zawsze o tym fakcie są Państwo poinformowani drogą mailową. W uwagach nasi pracownicy określają rodzaj problemu i sugestie jak plik poprawić.   

Co nasi pracownicy weryfikują?

Podstawy

 •  zgodność zamówienia z plikiem - sprawdzamy czy rodzaj zamówionego produktu zgadza się z przesłanym plikiem.
 •  wymiary projektu - czy wymiary projektu zgadzają się z zamówieniem.
 •  ilość stron projektu - sprawdzamy czy ilość stron przesłanego projektu zgadza się z zamówieniem. Jeśli zamówienie jest na druk dwustronny (4+4) a przesłany plik ma jedną stronę  – pracownik ustawi „błąd pliku”.
 •  spady - brak spadów w projektach uniemożliwia prawidłowe wykonanie pracy. Zawsze w takim przypadku ustawiany jest status „błąd pliku”
 •  bezpieczne marginesy - sprawdzamy czy teksty w pracy nie są zbyt blisko linii cięcia. Minimalna bezpieczna odległość to 3mm. W tym zakresie nie sprawdzamy innych elementów projektu – grafik, ramek itp. ponieważ trudno jest określić czy jest to błąd czy też Państwa świadomy wybór kompozycji graficznej.
 •  obecność overprintów/ich brak - w takim przypadku dla obiektów w kolorze 100% czarnego jest zadawana opcja overprint (nadruk), dlapozostałych kolorów obiektu opcja overprint jest usuwana jeśli jest w projekcie. Plik po takich modyfikacjach trafia do druku.
 • prawidłowe przygotowanie uszlachetnień;
  lakier UV - minimalne grubości elementów, minimalne odstępy, prawidłowe wykonanie oznaczenia;
 •  kolorystyka - projekty przygotowane w przestrzeni RGB oraz w kolorach spotowych (jeśli nie są przedmiotem zamówienia) są konwertowane do CMYK zgodnie z profilem Coated Fogra 39. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany w kolorystyce wynikające z automatycznych konwersji na CMYK. W przypadku przesłania plików PDF z załączonymi profilami kolorystycznymi, profile te są usuwane. Po w/w zmianach praca trafia do druku.
 • czcionki - sprawdzamy czy wszystkie czcionki w projekcie są zmienione na krzywe. Jeśli tak nie jest – pracownik ustawia status „błąd pliku”
 • orientacja stron - sprawdzamy czy strony projektu mają tę samą orientację względem siebie. Jeśli pierwsza strona projektu ma orientację poziomą a druga – pionową, praca otrzyma status „błąd pliku”

Weryfikacja opcji podstawowych

W niektórych produkach dostępne są opcje dodatkowe. Jeśli zamówili Państwo produkt z jedną z poniższych opcji – jej poprawność w pliku jest również weryfikowana poprawność falcowania - w miarę możliwości nasz grafik sprawdza, czy układ projektu zgadza się z zamówionym falcowaniem, np. czy teksty nie wchodzą na linię falcowania, czy grafika sąsiednich łamów nie jest przesunięta względem linii łamania. Jednak nie jest możliwe by nasz grafik przewidział Państwa zamysł artystyczny danej pracy. Dlatego tylko bardzo nietypowe lub budzące wątpliwości przypadki niezgodności są sygnalizowane zmianą statusu na „błąd pliku”. Brak reakcji w tym zakresie nie jest podstawą do ewentualnej reklamacji druku.

 • poprawność bigowania - podejmowane są identyczne działania jak w przypadku poprawności falcowania
 • dziurkowanie - czy jest zaznaczone na dwóch stronach projektu, czy jest w odległości nie mniejszej niż 3 mm od linii cięcia
 • lakier punktowy UV - sprawdzamy minimalne grubości linii, wielkość tekstu, czy obiekty mają zadane 100% koloru czarnego
 • kolory specjalne tzw. spotowe np. Pantone, HKS - sprawdzamy czy projekt zawiera kolor specjalny prawidłowo przygotowany. Proszę pamiętać o doborze rodzaju farby do drukowanego podłoża (powlekane, niepowlekane). Nie sprawdzamy czy wpisany w formularzu nr koloru Pantone jest prawidłowo dobrany do podłoża.
 • tłoczenie - sprawdzamy minimalne grubości linii, wielkość tekstu, czy obiekty mają zadane 100% koloru czarnego
 • hotstamping - sprawdzamy minimalne grubości linii, wielkość tekstu, czy obiekty mają zadane 100% koloru czarnego
 • personalizacja- sprawdzamy czy przesłane pliki zawierają dane, czy wielkość pola pod personalizację jest wystarczająca. Zawsze wymagamy przesłania wizualizacji personalizacji.
 • perforacja - zawsze wymagamy przesłania wizualizacji miejsca perforacji (przebiegu linii perforacji). Podobnie jak w przypadku personalizacji - pozwala to bezdyskusyjnie            określić wygląd pracy po sperforowaniu i uniknąć kosztownych pomyłek.
 • cięcie specjalne (ploter, sztancowanie) - sprawdzamy prawidłowość pliku z wzorem nacinania/wykrojnika

Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie w zakresie poligrafii. Dlatego w trakcie analizy pliku mogą zauważyć inne problemy niż opisane powyżej. W takim przypadku również reagujemy - grafik może ustawić „błąd pliku”.

 Czego nie sprawdzamy!

 • treści merytorycznej
 • grafika, tekst w tym jakość i poprawność
 • walorów estetycznych projektu
 • doboru kolorów, jasności/kontrastu zdjęć,
 • układu użytków - obowiązuje zasada obracania prawo/lewo, nie odwracamy prac góra/dół
 • czy projekt zawiera niestandardowe kolory klienta z palety barw użytkownika

W przypadku jeśli celowo niektóre elementy projektu przekraczają bezpieczne wartości (np. teksty są bliżej linii cięcia niż 3mm, na ulotkach falcowanych grafika jest celowo umieszczona niezgodnie z liniami łamania) – proszę w czasie składania zamówienia w polu „uwagi”poinformować nas o tym fakcie.

 

Firmowki.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone